Roi Tzourio-Mazoyer index
 
Bib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
 
 
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
 
 
[ Brede Database ]
 


Tzourio-Mazoyer ID Brain region name WOROI
1Left precentral gyrus144
2Right precentral gyrus145
3Left superior frontal gyrus, dorsolateral146
4Right superior frontal gyrus, dorsolateral147
5Left superior frontal gyrus, orbital part690
6Right superior frontal gyrus, orbital part691
7Left middle frontal gyrus, lateral part696
8Right middle frontal gyrus, lateral part697
9Left middle frontal gyrus, orbital part699
10Right middle frontal gyrus, orbital part700
11Left opercular part of inferior frontal gyrus670
12Right opercular part of inferior frontal gyrus671
13Left area triangularis678
14Right area triangularis679
15Left orbital part of inferior frontal gyrus681
16Right orbital part of inferior frontal gyrus682
17Left rolandic operculum675
18Right rolandic operculum676
19Left supplementary motor area199
20Right supplementary motor area200
21Left olfactory cortex687
22Right olfactory cortex688
23Left superior frontal gyrus, medial part701
24Right superior frontal gyrus, medial part702
25Left superior frontal gyrus, medial orbital part693
26Right superior frontal gyrus, medial orbital part694
27Left gyrus rectus156
28Right gyrus rectus157
29Left insula120
30Right insula121
31Left anterior cingulate gyrus94
32Right anterior cingulate gyrus95
33Left middle cingulate158
34Right middle cingulate159
35Left posterior cingulate gyrus6
36Right posterior cingulate gyrus7
37Left hippocampus107
38Right hippocampus108
39Left parahippocampal gyrus131
40Right parahippocampal gyrus132
41Left amygdala98
42Right amygdala99
43Left calcarine sulcus162
44Right calcarine sulcus163
45Left cuneus164
46Right cuneus165
47Left lingual gyrus166
48Right lingual gyrus167
49Left superior occipital174
50Right superior occipital175
51Left middle occipital176
52Right middle occipital177
53Left inferior occipital179
54Right inferior occipital180
55Left fusiform gyrus133
56Right fusiform gyrus134
57Left postcentral gyrus184
58Right postcentral gyrus185
59Left superior parietal lobule186
60Right superior parietal lobule187
61Left inferior parietal lobule188
62Right inferior parietal lobule189
63Left supramarginal gyrus190
64Right supramarginal gyrus191
65Left angular gyrus192
66Right angular gyrus193
67Left precuneus194
68Right precuneus195
69Left paracentral lobule197
70Right paracentral lobule198
71Left caudate nucleus118
72Right caudate nucleus119
73Left putamen116
74Right putamen117
75Left globus pallidus114
76Right globus pallidus115
77Left thalamus111
78Right thalamus112
79Left transverse temporal gyri264
80Right transverse temporal gyri265
81Left superior temporal gyrus129
82Right superior temporal gyrus130
83Left superior temporal pole269
84Right superior temporal pole270
85Left middle temporal gyrus266
86Right middle temporal gyrus267
87Left middle temporal pole271
88Right middle temporal pole272
89Left inferior temporal gyrus152
90Right inferior temporal gyrus153
91Left crus I of cerebellar hemisphere730
92Right crus I of cerebellar hemisphere731
93Left crus II of cerebellar hemisphere733
94Right crus II of cerebellar hemisphere734
95Left Lobule III of cerebellar hemisphere721
96Right Lobule III of cerebellar hemisphere722
97Left lobule IV, V of cerebellar hemisphere724
98Right lobule IV, V of cerebellar hemisphere725
99Left Lobule VI of cerebellar hemisphere727
100Right Lobule VI of cerebellar hemisphere728
101Left lobule VIIB of cerebellar hemisphere736
102Right lobule VIIB of cerebellar hemisphere737
103Left lobule VIII of cerebellar hemisphere739
104Right lobule VIII of cerebellar hemisphere740
105Left lobule IX of cerebellar hemisphere742
106Right lobule IX of cerebellar hemisphere743
107Left lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)745
108Right lobule X of cerebellar hemisphere (flocculus)746
109Lobule I, II of vermis712
110Lobule III of vermis713
111Lobule IV, V of vermis714
112Lobule VI of vermis715
113Lobule VII of vermis716
114Lobule VIII of vermis717
115Lobule IX of vermis718
116Lobule X of vermis (nodulus)719

ReferencesBib -> Asymmetry | Author | ICA | NMF | Novelty | Statistics | SVD | Title | WOBIB ]
Roi -> Alphabetic | Hammers | Tzourio-Mazoyer | Svarer | Top | Functional areas | Brodmann areas ]
[ Brede Database ]
Automatically constructed by Brede Toolbox through brede_roi_roi2html_tzour, 2006-10-05T15:14:07